Header Ads Widget

Vàng của tôi...

 Chiến lược Buy Quanh Vùng Giá : 1870-1875

Dừng lỗi : 1860


Điểm chốt lời 1: 1880

Điểm chốt lời 2: 1895

Điểm chốt lời 3: 1906

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!