Header Ads Widget

C98 và kèo mua lưu trữ

 Vùng mua 1.3 - 1.6

Target 1: 2.8

Target 2: 4.4

sl 1,07

lưu ý khi giá xuống vạch đỏ